Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Wat is Antroposofie

De antroposofie is een 'geesteswetenschap', d.w.z. een wetenschap die naast de fysisch-chemische wetmatigheden, zoals die volgens de heersende natuurwetenschappelijke methode beschreven worden, in mens en wereld de niet fysiek waarneembare, geestelijke dimensie ernstig neemt en bestudeert.

Als instrumenten voor haar wetenschappelijk werk hanteert zij: enerzijds de goetheanistisch-fenomenologische methode, anderzijds een op denkscholing gebaseerd leervermogen dat voorbij de door Kant gepostuleerde kennisgrenzen gaat.

De conventionele natuurwetenschappelijke methode wordt dus niet genegeerd of ontkend, maar uitgebreid met mogelijkheden die inherent zijn aan de menselijke geest.

Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk.

De geesteswetenschappelijke onderzoeksresultaten van Steiner en anderen worden op deze manier rationeel vruchtbaar gemaakt op vele gebieden van het menselijke leven: landbouw, onderwijs, religie, politiek-sociale wetenschappen, gehandicaptenzorg, geneeskunde, enz.

Het antroposofisch mens- en wereldbeeld beschrijft de mens als een fysiek-psychisch-geestelijk wezen (individuele entelechie), wiens leven een zinvolle betekenis heeft: in de biografie van de mens uit zich een ontwikkelingsgang, die door het individu zelf actief in de hand kan worden genomen. Daarbij plaatst de mens zich zowel in een sociale relatie met de medemens, als in een relatie tot de wereld en de kosmos. Tegenover beide draagt hij dan ook een verantwoordelijkheid.

Centraal in dit alles staat de zelf te ontwikkelen moraliteit, in volkomen geestelijke vrijheid.

Wat zijn lichamelijkheid betreft, heeft de mens een intieme verbinding met de 'lichamelijkheid' van de aarde (mineralen, planten, dieren). Het terugvinden van gelijkaardige processen in beider 'lichamelijkheden' vormt de grondslag voor het ontwikkelen van aan de natuur ontnomen geneesmiddelen.

p4142078-b-768-x-237

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "